Mini słownik pojęć językowych:


 • Pleonazm (gr. pleonasmos- nadmiar) - termin odnosi się do takich związków, w których wyraz podrzędny, określający, niepotrzebnie powtarza jakiś składnik treści wyrazu nadrzędnego, np.: ubogi żebrak, wzajemna przyjaźń.
 • Tautologia - termin zgodnie z tradycją grecką (tauto - to samo, logos- słowo), oznacza połączenia współrzędne o składnikach znaczeniowo tożsamych (np.: poprawa i polepszenie usług) albo powtarzanie tej samej treści przez różne elementy zdania nie związane ze sobą bezpośrednio zależnością składniową
  (np.: zbliżamy się do pełnego objęcia działalnością sportową całej młodzieży).
 • Moda językowa - zjawisko mechanicznego kopiowania użyć wyrazów o dużej frekwencji, eksponowanych ("Trzeba sprawę omówić pod każdym aspektem").
 • Hiperpoprawność - poprawność nadmierna, przesadna, polegająca na poprawianiu bądź unikaniu elementów językowych w istocie zgodnych z normą.
 • Makaronizmy - wyrazy, wyrażenia, końcówki itp. Obce, zwykle łacińskie, wprowadzone głównie w XVI i XVII w. do tekstów polskich dla celów stylistycznych.
 • Kolokwializmy - wyrazy, wyrażenia, "mówione potocznie".
 • Pejoratywizacja znaczenia - nadanie wyrazowi znaczenia ujemnego.
 • Pejoratywny - "ujemny" (np.:zabarwienie, znaczenie pejoratywne, ujemne),
 • Funkcja ekspresywno-impresywna - podstawowa funkcja języka, wyrażenie swych treści psychicznych i "wywołanie" odpowiednich treści psychicznych u słuchacza.
 • Regionalizmy - mowa charakterystyczna jedynie dla ludzi danego obszaru; można w niej zauważyć pewne odrębności- fonetyczne, gramatyczne i słownikowe (np.: regionalizmy gramatyczne Krakowa- żeńskie formy rzeczownikowe: ta magiel, ta litra) nie można ich uznawać za błędy.
 • Uniwerbizacja - zjawisko, proces skracania wypowiedzi (np.: autobus przegubowy- przegubowiec, szkoła podstawowa- podstawówka).
 • Uniwerbizacje - zamiana nazw wieloczłonowych (np.: łódź wyścigowa) na neologizmy (np.: wyścigówka).
 • Neosemantyzm - nowoznacznik, neologizm semantyczny- wyraz istniejący już, któremu umownie nadano nowe, dodatkowe znaczenie.
 • Neologizm - wyraz, zwrot, forma, znaczenie nowo otrzymane, nowo powstałe w danym języku.
 • Eufemizm - wyrażenie łagodzące, omawiające, ozdabiające, zastępujące wyrażenie drażniące, dosadne, nieprzyzwoite oględniejszym, delikatniejszym, ostrożnym, dyplomatycznym.
 • Peryfraza - przeróbka, modyfikacja tekstu, ustępu, dzieła, oddająca jego treść, sens w innej formie zazwyczaj rozwiniętej, jaśniejszej.
 • Peryfraza - użycie omówienia, opisu, charakterystyki, metafory zamiast słowa oznaczającego dany przedmiot, czynność.
 • Ekspresywizm - wyraz, forma, konstrukcja ekspresywna, odnosząca się do ekspresji, sugestywna.
 • Emocjonalizm - wyraz o zabarwieniu uczuciowym<,BR>
 • Innowacja - to, w czym wytwórca tekstu odchyla się od normy danego języka lub od jego systemu i normy, stanowi innowację.